Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.cieslicki.com


Sklep internetowy jest prowadzony przez:
Cieślicki i wspólnicy spółka komandytowa w Szczecinie.
Adres: ul. Jagiellońska 67 wejście B pok. 14, 70-380 Szczecin
NIP: 851 322 68 19
REGON: 380609459
Telefony kontaktowe: 48 91 489 16 70
Adres email: biuro@cieslicki.com
dla uproszczenia dalej zwaną Sklepem.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa i opisuje:
1) zasady rejestracji w Sklepie;
2) zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu;
3) warunki składania zamówień na towary, usługi dostępne w Sklepie, realizacji tych zamówień, zapłaty ceny za te zamówienia;
4) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy;
5) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu i korzystania z funkcjonalności Sklepu potrzebne jest:
1) aktywne konto poczty elektronicznej – email
2) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari lub dowolna inna w aktualnej wersji;
3. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji przy czym korzystanie z części funkcjonalności Sklepu oraz z części ofert Sklepu może wymagać rejestracji i założenia konta w Sklepie.
4. Sklep działa wyłącznie na terytorium Polski oferta w nim zawarta oparta jest na prawie polskim i nie oferuje dostaw ani świadczenia swoich usług poza terytorium Polski.
5. W ramach korzystania z funkcjonalności stron internetowych Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub w jego elementy techniczne zwłaszcza zaś takie, jak strona internetowa i jej podstrony, serwery lub inne urządzenia z których korzysta Sklep.
Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności politycznej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
6. Zdjęcia i opisy zamieszczone na stronach internetowych Sklepu są wyłącznie materiałami poglądowymi, a ich celem jest jedynie przykładowe zobrazowanie przedmiotu na nich umieszczonego lub przedmiotu za ich pomocą opisanego.
Sklep informuje, że faktyczny wygląd Towaru może różnić się od tego przedstawianego na jego zdjęciach.
Sklep informuje, że podane tu zastrzeżenia nie mają na celu wprowadzenia ograniczenia odpowiedzialności Sklepu za wady towaru.
7. Wszelkie informacje umieszczone na stronach internetowych Sklepu, a w tym ogłoszenia, reklamy, promocje, cenniki i inne informacje zamieszczone nie stanowią oferty, ale zaproszenie do zawarcia umowy.
8. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§2. Rejestracja w Sklepie

1. Sklep udostępnia dla Klientów możliwość założenia konta tj. rejestracji w Sklepie.
2. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:
1) wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
2) przeglądanie historii zamówień;
3) korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
3. Do korzystania z konta Klienta potrzebne jest:
1) aktywne konto poczty elektronicznej – email;
2) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari lub dowolna inna w aktualnej wersji;
4. W celu rejestracji w Sklepie i założenia konta Klienta należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail oraz hasło.
5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep - na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej - przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
6. Założenie konta Klienta w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności tego konta i funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
7. Założenie konta Klienta oznacza zawarcie przez Klienta ze Sklepem umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8. Po założenie konta każdorazowe logowanie do konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
9. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo ze Sklepem.
11. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sklepem o świadczenie usług droga elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
12. Sklep jest uprawniony do zablokowania konta Klienta tj. wyłączenia możliwości korzystania z wszystkich jego funkcjonalności lub ograniczenia dostępu do tych funkcjonalności w przypadkach w których sposób korzystania przez Klienta z konta narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin. W szczególności zaś Sklep jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadku:
1) naruszenie przez Klienta praw osób trzecich, a w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
2) zamówienia przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia i wskazania nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających doręczenie przesyłki;
13. O zablokowaniu konta Klienta zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
14. Klient uprawniony jest wnieść odwołanie od blokady konta. Odwołanie to składa się do Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zablokowaniu konta.
15. W wyniku rozpoznania odwołania Sklep uprawniony jest do zniesienia blokady konta lub jej utrzymania w zależności od oceny treści odwołania.
16. W przypadku zablokowania konta i braku wniesienia odwołania jak i negatywnego rozpoznania tego odwołania zablokowanie konta oznaczać będzie odpowiednio rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług droga elektroniczna w trybie natychmiastowym albo jej ograniczenie do funkcjonalności nie objętych ograniczeniem wprowadzonym przez Sklep.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu oraz jego stron internetowych i profili społecznościowych do działalności bezprawnej, a w tym do umieszczania i dostarczania przez Klientów treści bezprawnych.
2. Sklep jest uprawniony do usuwania dostarczanych przez Klientów treści o charakterze sprzecznym z prawem, zwłaszcza zaś naruszających cudze prawa w tym dobra osobiste, wizerunek, dobre imię, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
3. O usunięciu materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Sklepie i na jego stronach internetowych i profilach społecznościowych.
5. Umieszczając w Sklepie na jego stronach internetowych i profilach społecznościowych daną treść Klient oświadcza, że jest autorem umieszczanej treści, a także, że do treści tej przysługują mu wszelkie prawa autorskie.
6. Sklep niezwłocznie uniemożliwi dostęp do danego materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin.
7. Umieszczenie przez Klienta treści w Sklepie na jego stronach internetowych i profilach społecznościowych Sklepu oznacza udzielenie przez Klienta na rzecz Sklepu nieodpłatnej licencji uprawniającej do korzystania z treści umieszczonej przez Klienta w działalności Sklepu, w tym w szczególności na powielanie tej treści i zamieszczanie w innych miejscach Sklepu stron internetowych i profilach społecznościowych w sposób zapewniający dostęp do tych treści w każdym czasie przez nieograniczoną liczbę osób, oraz wykorzystania tych treści dla celów działalności marketingowej Sklepu lub produktów prezentowanych w Sklepie, zwłaszcza tych, których materiały dotyczą. Wykorzystanie tych treści każdorazowo następowało będzie z podaniem ich imienia ich autora.
8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie, które to informacje stanowią informacje poufne do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4. Asortyment Sklepu

1. Informacje o asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
2. Ceny wskazane na stronach internetowych Sklepu lub jego profilach społecznościowych Sklepu stanowią całość ceny i podawane są w złotych;
3. Sklep zastrzega dla siebie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach asortymentu, przy czym zmiana ceny wprowadzona przez Sklep nie będzie obejmowała zamówień złożonych przed data wejścia w życie takiej zmiany ceny.

§5. Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupów asortymentu oferowanego przez Sklep przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem ewentualnych zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
1) zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
2) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa wybranego przedmiotu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
4) potwierdzić zapoznanie się z informacją Sklepu, że skutkiem zgody na spełnienie przez Sklep świadczenia w postaci dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będzie utrata prawa do odstąpienia od umowy ze Sklepem;
5) wyrazić zgodę na spełnienie przez Sklep świadczenia w postaci dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ze skutkiem w postaci utraty prawa do odstąpienia;
6) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
7) wybrać formę płatności;
8) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie Sklepowi prawnie wiążącej oferty zakupu przedmiotu zamówienia za podaną w tym zamówieniu łączną kwotę obejmującą wskazaną tam cenę oraz wskazany tam koszt dostawy.
4. Oferta Klienta pozostaje wiążąca przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przez Sklep złożenia zamówienia.
5. Sklep potwierdzi fakt złożenia zamówienia (tj. otrzymanie oferty) przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta podsumowanie zamówienia.
6. Informacja ta nie stanowi oświadczenia Sklepu o przyjęciu oferty Klienta, a jedynie potwierdza fakt jej otrzymania przez Sklep.
7. Następnie po potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia Sklep przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Wiadomość zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty Klienta.
9. Jeżeli w okresie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep faktu złożenia przez Klienta zamówienia Sklep potwierdzi Klientowi przyjęcie tego zamówienia do realizacji, z chwilą doręczenia przez Sklep potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Sklepem, a Klientem umowy dotyczącej realizacji danego zmówienia.
10. Jeżeli w okresie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep faktu złożenia przez Klienta zamówienia Sklep nie potwierdzi przyjęcia tego zamówienia do realizacji umowa między Klientem i Sklepem nie zostaje zawarta.
11. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności tytułem takiego zamówienia.
12. Umowa zawarta przez Sklep i Klienta ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zmówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest:
1) adres wskazany przez Klienta będącego konsumentem;
2) adres Sklepu w przypadku Klienta nie będącego konsumentem;

§6. Płatności i rozliczanie zamówień

1. Zamówienia składane w Sklepie mogą być opłacone:
1) z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia);
2. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia.
3. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności” w Sklepie oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności z góry oferta wykonanie umowy przez Sklep rozpocznie się̨ po otrzymaniu przez Sklep pełnej płatności. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji.
5. W przypadku braku zapłaty za zamówienie przyjęte do realizacji Klient otrzyma wiadomość dotyczącą braku płatności zawierającą wskazanie ilości dni pozostałych do upływu terminu opłacenia zamówienia.
6. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji skutkować będzie utratą przez ofertą Klienta ważności (anulowanie zamówienia), a Sklep oraz Klient zostaną zwolnieni od obowiązku realizacji umowy.
7. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Sklepu.
8. Klient może wyrazić zgodę, na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
9. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany przez Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie papierowej i będą doręczane na adres podany przy zamówieniu.

§7. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia produktu bez wad fizycznych i prawnych.
2. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postepowania.
3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep Klient powinien odesłać plik wraz z reklamacją i dostarczyć opis reklamacji do Sklepu.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.

§8. Warunki gwarancji

1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakikolwiek sprzedawany asortyment.

§9. Odstąpienie od umowy – pouczenie o braku odstąpienia od umowy

1. Sklep informuje Klienta, że stosownie do treści art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a to z racji na przedmiot umowy, którym są treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym, a Klient w treści zamówienia wyraził zgodę na spełnienie przez Sklep świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie tego prawa do odstąpienia od umowy.
2. Klient będący konsumentem, który nie wyraził zgody na spełnienie przez Sklep świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów
3. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Opisane w ust. 2 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem umowy (stosownie do art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) ze Sklepem jest:
1) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Konsument, kory chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w szczególności poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą, elektroniczna
6. Konsument może również skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał (np. nadał list na poczcie) informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi będącemu konsumentem uiszczoną przez takiego Klienta kwotę.
8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

§10. Zwrot należności

1. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Klienta będące konsumentem;
2) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
Sklep zastrzega dla siebie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania od takiego Klienta produktu z powrotem lub dostarczenia przez takiego Klienta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sklep należytej staranności, w tym w szczególności skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Sklepowi numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających prawidłową realizację płatności.
4. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu.
5. W przypadkach spornych w sytuacji, w której Sklep z przyczyn zawinionych przez Klienta nie będzie mógł dokonać zwrotu na rzecz Klienta zapłaconych przez niego kwot Sklep uprawniony jest do złożenia takich kwot w depozycie sądowym.

§11. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

§12. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące działania Sklepu

1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące działania Sklepu mogą być zgłaszane:
1) pisemnie na adres siedziby Sklepu (z zalecanym dopiskiem „Zastrzeżenia i uwagi”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy, choć przyspieszy rozpoznanie wniosku Klienta),
2) za pośrednictwem e-maila na adres: Sklepu (z zalecanym tematem w wiadomości „Zastrzeżenia i uwagi”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy, choć przyspieszy rozpoznanie wniosku Klienta),
3) telefonicznie na podane numery telefonów;

§13. Prawa autorskie Sklepu

1. Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim.
2. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
3. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

§14. Postanowienia końcowe

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sklepem, zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej. Platforma ta stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców darzących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporowi wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą̨ przez rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu sąd powszechny.
4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są̨ zamówienia realizowane przez Sklep jest prawo polskie.
5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić chronione prawa podmiotów trzecich, które przysługują ich prawowitym właścicielom.
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji na temat używania plików cookies w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
7. Językiem umów zawieranych przez Sklep jest język polski.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
9. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu. O zmianie regulamin Sklep poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie Klientom posiadającym Konto na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
10. Względem Klientów posiadających konta w Sklepie zmieniony regulamin stanie się wiążący dla Klienta jeżeli nie wypowie on prowadzenia konta w Sklepie przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.
11. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
12. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
13. Klient korzystając z funkcjonalności Sklepu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……… roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl