Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI CIEŚLICKI I WSPÓLNICY SP. K. W SZCZECINIE

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Cieślicki i wspólnicy sp. k. w Szczecinie, zwaną dalej KCW
2. Administratorem danych osobowych jest Cieślicki i wspólnicy sp.k. z siedzibą w Szczecinie
1) Adres: ul. Jagiellońska 67 wejście B pok. 14, 70-380 Szczecin
2) NIP: 8513226189
3) REGON:
4) Telefony kontaktowe:
5) Adres email: biuro@cieslicki.com
zwana dalej dalszej części zwana „Administratorem”.

§2. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w tym informowania o nowych usługach KCW, a nadto w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych realizowanych w związku z działalnością KCW.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) zgoda Klienta;
2) uzasadniony interes Administratora danych w przypadku danych przetwarzanych po zakończeniu realizacji umów i po zakończeniu świadczenia usługi.
3. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
4. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem korzystania z oferty KCW.

§3. Kategorie danych

1. Administrator przetwarza dane zwykłe do których zalicza:
1) imię i nazwisko,
2) numer telefonu,
3) adres email,
4) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące kontrahentów Klientów, oraz sporów z ich udziałem.

§4. Kontakt z Administratorem

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@cieslicki.com.
2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
3. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.
5. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.

§5. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych.

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym i mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa.

§6. Odbiorcy danych osobowych.

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, oraz firmom kurierskim. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
2. W szczególności zaś przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone:
1) Adic.pl Andrzej Dzierzgwa, Michał Olszewski Systemy Informatyczne s.c.
2) Kompetencja sp. z o.o.

§7. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy.

1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
2. W przypadku potrzeby przekazania danych poza obszar EOG Administrator zwróci się z osobną informacją w tym temacie, zawsze przed przekazaniem takich danych.

§8. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz przez czas potrzebny dla ochrony przed roszczeniami tj. przez okres przedawnienia roszczeń własnych i Klienta, a nadto:
1) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§9. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Klientowi przysługuje prawo:
1) uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane;
2) uzyskania kopii danych osobowych.
W takim przypadku Klient wskazuje jakie dane chciałby otrzymać.
2. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Klient zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
3. Prawa do zażądania sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), prawo do usunięcia danych (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) prawo do ograniczenia przetwarzania (jeśli chce aby Administrator przetwarzał dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli aby dane zostały przechowane w związku z roszczeniami Klienta);
4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu.
5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdy momencie, w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda.
6. Administrator informuje, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
8. Gdy w ocenie Klienta przetwarzanie danych narusza jego prawa Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Żądania i wnioski dotyczące realizacji praw Klienta w zakresie przetwarzania danych, można złożyć w formie pisemnej Administratora podany w niniejszym dokumencie.
10. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności z jakiego uprawnienia Klient chce skorzystać, jakich czynności przetwarzania dotyczy żądanie (czy w całości czy tylko określonych form itp.)
11. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
12. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
13. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

§10. Pliki cookies „ciasteczka”

1. Strona internetowa KCW wykorzystuje pliki cookies do swojego działania, wsparcia bezpieczeństwa, niezawodności strony, monitorowania sposobu korzystania z niej, a także w celu korzystania przez KCW z usług analitycznych dostarczanych przez podmioty trzecie, korzystania z portali społecznościowych (typu Facebook, Instagram i inne).
2. Pliki cookies, to pliki w formacie tekstowym, o niewielkim rozmiarze, wysyłane przez stronę internetową (lub serwer na którym jest ona umieszczona) i przechowywane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, a następnie odczytywane przez stronę internetową w trakcie kolejnego korzystania ze strony internetowej.
3. Istotnym jest, że osoba korzystająca ze strony uprawniona jest w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć możliwości zamieszczania na jej urządzeniu końcowym plików cookies, co następuje przez ustawienia przeglądarki internetowej.
4. Szczegółowe zasady modyfikowania tych ustaleń pozostają dostępne na stronach internetowych dostawcy lub producenta przeglądarki internetowej.

§11. Postanowienia końcowe

Administrator informuje, że w przypadku zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności, zmiany te publikowane będą na stronach internetowych KCW.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl